Концерн Поділля

6. Напрями діяльності та заходи Програми ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ Протидія корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування ( тис. грн. ) Утворення та забезпечення функціонування підрозділів (введення посади спеціаліста та забезпечення його роботи) з питань запобігання та протидії корупції у межах загальної чисельності працівників апарату облдержадміністрації 2010 Облдержад-міністрація Вкладення додаткових коштів не потребує Забезпечення належної координації роботи з питань запобігання та протидії корупції Проведення за участю керівників правоохоронних органів щомісячного аналізу стану додержання антикорупційного законодавства, та розгляд зведених результатів на нарадах, засіданнях колегій, вжиття додаткових заходів щодо усунення виявлених недоліків у забезпеченні проведення єдиної державної політики у сфери протидії корупції 2010- 2014 Облдержад-міністрація, прокуратура області, ГУ МВС, управління Служби безпеки України у Вінницькій області (далі - УСБУ) Вкладення коштів не потребує Своєчасне коригування заходів з питань запобігання та протидії корупції Забезпечення розгляду на засіданнях колегій, нарадах питань дотримання законодавства про державну службу й боротьбу з корупцією та здійснення скоординованих дій усіх державних органів влади області, організацій та установ щодо усунення причин та умов, які заважають запобіганню корумпованості серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави 2010-2014 Облдержад-міністрація, управління державної служби Головного управління державної служби України у Вінницькій області (далі - УДС) Вкладення коштів не потребує Своєчасне коригування заходів з питань запобігання та протидії корупції Проведення профілактичної роботи серед населення, спрямованої на створення у суспільстві атмосфери нетерпимості до проявів корупції як способу вирішення будь-яких питань. Запровадження прямої лінії «Суспільство проти корупції» 2010-2014 Облдержад-міністрація, обласна Рада, УДС, ГУ МВС, УСБУ Вкладення коштів не потребує Активізація роботи з запобігання та протидії корупції Виконання заходів діючої та запровадження оновленої обов’язкової навчальної програми з питань запобігання та протидії корупції для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою поглиблення знань у цій сфері 2010-2014 Центр підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядну-вання, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області (далі - ЦПК), облдержад-міністрація, УДС Вкладення коштів не потребує Підвищення рівня правових знань державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядувань-ня Проведення в навчальних закладах, установах тижнів правових знань із залученням громадських організацій 2010-2014 Управління освіти і науки облдержад-міністрації, ЦПК Вкладення коштів не потребує Підвищення рівня обізнаності молоді, з метою сприяння недопущення проявів корупції Запровадження на Вінницькому обласному державному телебаченні та на обласному радіо циклу передач «Суспільство проти корупції» 2010-2014 Обласна державна телерадіо-компанія, (далі -ТРК), облдержад-міністрація Вкладення коштів не потребує Попередження негативних наслідків проявів корупції Розробка та розповсюдження методичних рекомендацій, пам’яток з питань запобігання та протидії корупції 2010-2014 Облдержад-міністрація, ЦПК, УДС Вкладення коштів не потребує Попередження фактів скоєння корупційних діянь Координація співробітництва всіх спеціальних антикорупційних підрозділів правоохоронних та контролюючих органів, громадських організацій в обміні інформацією про виявлені характерні порушення антикорупційного законодавства 2010-2014 Облдержад-міністрація, прокуратураобласті, ГУ МВС, УСБУ, Державна податкова адміністра-ція у Вінницькій області (далі - ДПА), громадські організації Вкладення коштів не потребує Мінімізація корупційних проявів Забезпечення зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями, зокрема шляхом запровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису 2010- 2014 Облдержад-міністрація, райдержад-міністрації, Вінницька міська рада, міські ради міст обласного значення Вкладення коштів не потребує Зменшення ризиків можливих корупційних проявів Запровадження соціальної реклами з питань протидії корупції на каналах місцевого радіо та телебачення, з метою формування негативного ставлення громадян до її проявів 2010- 2014 ТРК, Облдержад-міністрація, райдержад-міністрації, Вінницька міська рада, виконкоми міст обл. значення Вкладення коштів не потребує Формування негативного ставлення громадян до проявів корупції Виготовлення спеціальних інформаційних стендів та матеріалів антикорупційного спрямування та розміщення їх в приміщеннях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 2010-2011 Облдержад-міністрація, райдержад-міністрації Обласний бюджет 20,0 10,0 Покращення поінформова-ності громадян про антикоруп-ційні заходи, які проводяться владою Підтримка діяльності громадських організацій антикорупційного спрямування, в тому числі заходів щодо громадської антикорупційної експертизи розпорядчих документів та рішень виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування 2010-2011 Облдержад-міністрація, райдержад-міністрації Обласний бюджет 20,0 30,0 30,0 40,0 50,0 Залучення громадськості до боротьби з корупцією, забезпечення публічності в діяльності влади Проведення конкурсів на кращий плакат з антикорупційної тематики серед студентів навчальних закладів 2010-2014 Облдержад-міністрація, ТРК, управління освіти і науки облдержад-міністрації Обласний бюджет 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Формування у студентів негативного відношення до корупції Підготовка інформації про служби, які займаються проблемою протидії корупції та розміщення її в громадському транспорті 2010-2014 Облдержад-міністрація Обласний бюджет 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Залучення громадян до протидії корупції Розробка, виготовлення та розміщення на сіті-лайтах та біл-бордах матеріалів на антикорупційну тематику 2010-2014 Облдержад-міністрація, райдержад-міністрації Обласний бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Формування негативної думки громадян про корупцію Проведення щорічного конкурсу на кращий журналістський матеріал антикорупційного спрямування 2010-2014 Головне управління внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськіс-тю облдерж-адміністрації Обласний бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Активізація роботи представників ЗМІ щодо запобігання проявам корупції Вжиття заходів щодо своєчасного викриття та припинення фактів скоєння службових злочинів, особливо хабарництва та корупційних правопорушень, вчинених особами, уповноваженими на виконання функцій держави, наділених значними владно-управлінськими повноваженнями і які своїми протиправними діями можуть завдати істотної шкоди державним інтересам та суспільству. За виявленими фактами службових злочинів та корупційних правопорушень, вживати заходів відповідно до чинного законодавства 2010- 2014 УСБУ, ГУ МВС, ДПА, Прокуратура області Вкладення коштів не потребує Профілактика корупційних проявів, підвищення авторитету органів влади Проведення комплексу організаційних та практичних антикорупційних заходів щодо виконання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», який набуває чинності з 1 квітня 2010 року та передбачає суттєве розширення кола суб’єктів корупційних правопорушень 2010- 2014 УСБУ Обласний бюджет 50 150 100 100 100 Зниження корумпованості органів влади ВСЬОГО КОШТІВ ЗА РОЗДІЛОМ: - обласний бюджет 160 260 200 210 220


Переглядів: 623
Поширень: 0

Меблі для дому - ПетроЦентр