У своєму виступі Віктор Тимчуренко зазначив, що більше 10 років 290 тис. державних службовців і 100 тис. посадових осіб місцевого самоврядування України при виконанні службових обов’язків користувалися «Загальними правилами поведінки державних службовців», а з 4 жовтня цього року набрали чинності нові правила.

Спільне як і раніше залишається те, що державний службовець чи посадова особа має з належною повагою ставитись до прав, обов\'язків та законних інтересів громадян, їх об\'єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях та не вчиняти дій, що дискредитують орган державної влади або ганьблять репутацію державного службовця.

При прийнятті на державну службу державний службовець або посадова особа органу місцевого самоврядування ознайомлюється з цими Загальними правилами, про що робиться письмовий запис у його особовій справі.

А відмінним у новоприйнятому законопроекті є те, що нові Загальні правила є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегулювання конфлікту інтересів. Вони ґрунтуються на Конституції України та визначених принципах державної служби, спрямовані на підвищення авторитету державної служби та зміцнення репутації державних службовців, а також інформування громадян про норми поведінки, яких вони мають очікувати від державних службовців.

Нове в правилах: «Державні службовці повинні утримуватися від демонстрації власних політичних поглядів та свого ставлення до політичних сил, партій, блоків, не допускати їх впливу на виконання службових обов’язків».

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування тобто з 3 грудня цього року. Даний проект відтерміновано оскільки проект Закону «Про врегулювання конфлікту інтересів» і закони України щодо протидії корупції вступають в силу з 1 січня 2011 року.
Віктор Тимчуренко акцентував увагу й на найбільш доленосних для держслужбовців пунктів Загальних правил, які стосуються врегулювання конфлікту інтересів та Загальних правил поведінки державних службовців.

Державний службовець зобов’язаний у межах своїх повноважень вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме будь-якої можливості виникнення реальних або таких, що видаються реальними, протиріч між його приватними інтересами та його службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об\'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих йому службових повноважень.

Про що трактують правил поведінки: «Обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, повинні бути усунуті до того, як державний службовець буде призначений на посаду. У разі коли обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду, державний службовець повинен невідкладно повідомити в письмовій формі про це свого безпосереднього керівника та терміново вжити заходів щодо усунення таких обставин.

Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

У разі виникнення конфлікту інтересів у державного службовця чи посадової особи, який входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії, ради тощо), такий державний службовець не повинен брати участь у прийнятті рішення, якщо його неучасть не впливає на повноваження цього органу.

Проте, якщо неучасть державного службовця, у якого виник конфлікт інтересів і який входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати повноважень цим органом, участь такого державного службовця у прийнятті рішень має здійснюватись під контролем.

Безумовно така ситуація може виникнути. Візьмемо штатну ситуацію, конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця чи посадової особи. Державний службовець є членом конкурсної комісії, або головою, секретарем її, а син, дочка, близькі родичі, друзі, особи з якими раніше працював, займався спортом, тощо приймає участь у конкурсі, або у разі призначення буде безпосередньо підпорядкований керівникові, який є близький родич. Тут виникає конфлікт приватний і інтересу держави. Слід зробити зміни у складі комісії, колегії.

У разі неможливості усунення конфлікту інтересів шляхом заміщення державного службовця іншою особою та відсутності можливостей для його переведення на іншу посаду відповідної категорії посад державних службовців керівник органу, де працює державний службовець, або його заступник відповідно до розподілу повноважень у найкоротший строк, але не більше ніж протягом одного робочого дня, приймає рішення про здійснення контролю за рішеннями, що приймаються цим державним службовцем. У рішенні зазначаються форма контролю, відповідальна особа та вимоги до державного службовця щодо прийняття рішень стосовно предмета конфлікту інтересів.
Контроль здійснюється у такій формі: перевірка особою, визначеною керівником державного органу, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються державним службовцем або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів.

Державному службовцю забороняється безпосередньо або через інших осіб отримувати подарунки від юридичних або фізичних осіб: за рішення, дії чи бездіяльність в їх інтересах, що приймаються, вчинюються як безпосередньо таким службовцем, так і за його сприяння іншими посадовими особами та органами;

Якщо державний службовець виявив подарунок у своєму службовому приміщенні чи отримав його в інший спосіб, він зобов’язаний невідкладно письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника і складається акт.

За словами Віктора Тимчуренка, новаційним у нових Загальних правилах поведінки держслужбовців є те, що визначено вимоги до одягу: в правилах вперше зазначено: «Одяг державного службовця повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності». Або відповідальність: «За порушення законодавства про державну службу державні службовці несуть відповідальність відповідно до Закону України «Про державну службу».
 


Переглядів: 12256
Поширень: 0